cz sk pl eng 
login   heslo   

Vedecká „kaviareň“ @ vedecká „cukráreň“

24. 1. 2010

 - Bratislava (I.B.) - Dňa 21. januára 2010 sme sa stretli na adrese Vedecká „kaviareň“ @ vedecká „cukráreň“ v Bratislave na náučno-vzdelávacom podujatí pre deti vo veku 12-13 rokov , ktoré organizovala Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Ústav lekárskej fyziky, biofyziky a informatiky LF UK v rámci otvorenia 17. ročníka veľtrhu DANUBIUS GASTRO.

Toto veľmi zaujímavé podujatie, už druhé v poradí, vzniklo s láskavým dovolením generálneho riaditeľa INCHEBA EXPO Ing. Alexandra Rozina, CSc. Generálnym sponzorom podujatia bola Incheba, EXPO, a. s. Na spolupráci sa podieľali Európska asociácia pre fototerapiu, CZ, ktorú zastupovali pán Karel Krucký, Sc.D. a pani riaditeľka Štepánka Adamcová zo slovenského zastúpenia firmy Biotherapy Slovakia; Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA, s. r. o.; I. chirurgická klinika LFUK a FNsP v Bratislave; I. detská klinika LFUK a DFNsP v Bratislave; Sekcia regionálneho školstva Ministerstva školstva Slovenskej republiky; Krajská školská správa v Bratislave; Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof pri FNsP v Bratislave; Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity; Katedra ošetrovateľstva v Trnave a Interpharm Slovakia a. s. Hlavným gestorom vedecko-populárneho podujatia bola prof. MUDr. E. Kukurová, CSc.

Vo vedeckej „kaviarni“ @ vedeckej „cukrárni“ sa stretli deti z troch bratislavských škôl: Spojená škola na Tilgnerovej ulici, Základná škola na Jelenej a Jesenského ulici. Riaditelia uvedených škôl umožnili deťom, aby sa mohli zúčastniť tohto podujatia.

Vedecký program otvoril dekan Lekárskej fakulty prof. MUDr. P. Labaš, CSc., ktorý zdôraznil aktuálnosť zvolených tém. Prvú časť programu tvoril blok odborných prednášok, ktoré boli venované správnej výžive a životospráve, dentálnej hygiene a starostlivosti o zuby, prevencii chorôb detí v súvislosti s cestovným ruchom a poskytovaniu prvej pomoci. Všetky prednášky pútavou a názornou formou uviedli deti do danej problematiky.

V druhej časti programu si deti svoje vedomosti mohli overiť. Každý účastník podujatia vyplnil test o zásadách poskytovania prvej pomoci. Po ňom nasledovala vedomostná súťaž medzi štyrmi družstvami zo zúčastnených škôl. Vedomostná súťaž overila, čo si deti zapamätali z odborných prednášok a z predchádzajúcej prvej časti náučno-vzdelávacieho programu. Súčasťou vedomostnej súťaže boli nielen teoretické, ale aj praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci.

Celým podujatím sa niesla výborná atmosféra, zdravá súťaživosť a napätie do poslednej chvíle, kto zvíťazí. Priebežné výsledky sa priamo zapisovali do obrovskej tabuľky, ktoré sa premietala na plátno. Hlavná rozhodkyňa to nemala ľahké. Pred poslednou súťažnou otázkou napätie vrcholilo. „Tilgneráci“ od pani riaditeľky PhDr. A. Turčanovej vedení triednou učiteľkou RNDr. I. Piršelovou živo povzbudzovali svoje družstvá: „Secunda do toho, nebojte sa ničoho!“ Dievčatá z Tilgnerky v zložení: Janka, Sáška, Maťa a Monika sa „nebáli“ a nakoniec sa stali absolútnym víťazom súťaže. Ocenení boli všetci a získali krásne ceny.

Správne návyky v detstve upevňované počas celého života môžu pomôcť pri ochrane nášho zdravia, zabezpečia nášmu organizmu vitalitu a dodajú mu dostatok energie. Táto myšlienka sa niesla celým podujatím. Hoci publikum a atmosféra boli veľmi živé, celú situáciu mali pod kontrolou moderátorky. Myšlienka zaradiť odborné podujatie pre deti ako súčasť 17. veľtrhu DANUBIUS GASTRO bola veľmi dobrá.

Na záver mi dovoľte vysloviť poďakovanie celému organizačnému výboru, ktorý v tomto uponáhľanom svete organizovaním uvedeného podujatia prispel k rozšíreniu vedomostí detí a obohatil výchovno-vzdelávací proces pre dospievajúcu mládež .


Doc. MUDr. I. Brucknerová, PhD.
I. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

prof. MUDr. E. Kukurová, CSc
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky a informatiky LF UK


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.