cz sk pl eng 
login   heslo   

Nadační fond Biotherapy

Účel nadačního fondu Biotherapy

- Účelem fondu je zajišťování všestranné podpory aktivit, zájmů, projektů a činností fyzických a právnických osob v oblastech:

- podpory a rozvoje výzkumu, vývoje, vzdělávání ve všech oblastech a oborech lidské činnosti, které vedou k výsledkům využitelným pro zvyšování životní úrovně, vzdělanosti a stavu poznání a jsou bezvýhradně v souladu s duchovními a etickými tradicemi a hodnotami evropské kultury, vědy a vzdělanosti,

- vědecké, výzkumné, vývojové, vzdělávací, propagační, poradenské, konferenční, publikační, nakladatelské, vydavatelské, informační a osvětové činnosti zvláště v oborech medicínských, humanitních, technických, ale i všech návazných včetně jejich realizace vlastními prostředky z majetku a zdrojů nadačního fondu,

- podpora sociálně potřebných občanů a sociálních skupin a to především formami vzdělávání, kvalifikace, zdravotních programů, ale i bezprostřední materiální pomocí,

- podpora rozvoje kultury ve všech oblastech společenského života,

- podpora kulturní diverzity,

- individuální podpora studentům na všech stupních škol,

- individuální podpora začínajícím nebo úspěšných vědcům, umělcům a pedagogům,

- osvětová činnost v oblastech zdraví, vzdělávání, kultury, vědy a sociálních otázkách,

- podpora rozvoje občanské společnosti,

- podpora rozvoje výzkumu, implementace a realizace projektů směřujících k ochraně přírody a ekologickým řešením,

- podpora humanitární výchovy, osvěty a celoživotního vzdělávání, směřujícího k úctě k duchovním hodnotám, základním právům a svobodám, toleranci, vzájemnému porozumění a k odpovědnosti vůči budoucím generacím,

- podpora uchování a rozvoje evropských duchovních tradic a hodnot,

- podpora mezinárodní a nadnárodní spolupráce vedoucí ke všem výše uvedeným cílům.


a to všemi formami činnosti nadačního fondu při dosahování obecně prospěšných cílů.


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.